STORITVE

Rezervacija stroja

KAJ PONUJAMO
Rezervacija stroja

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Hitro do naših storitev

Izberite storitev
Rezervirajte termin
Potrditev termina
Sestanek dogovorjen
Obračun plač
Mesečni obračun plač, nadomestil in povračil stroškov za zaposlene ter priprava plačilnih nalogov za nakazilo plač in drugih osebnih prejemkov, prispevkov in davkov.
Obračun socialnih prispevkov za zavezanca
Obračun prispevkov za samostojne podjetnike, določanje višine zavarovalne osnove, izdelava zahtevkov za refundacijo prispevkov.
Obračun podjemnih pogodb
Obračun podjemnih pogodb, sejnin, itn., ter priprava plačilnih nalogov za nakazilo zaslužka, prispevkov in davkov.
Izračuni avtorskih honorarjev
Izračuni avtorskih honorarjev za rezidente zavarovane za polni delovni čas, nerezidente in upokojence.
Obračun začasnega ali občasnega dela upokojencev
Obračun dela upokojencev, nadomestil ter priprava plačilnih nalogov za nakazilo zaslužka, prispevkov in davkov.
Obračun potnih stroškov
Priprava obračuna potnih stroškov, kontrola stroškov skladno z veljavno zakonodajo, poročanje davčni upravi.
Obračun najemnine
Obračun najemnin fizičnim osebam, ki oddajajo nepremičnine pravnim osebam in urejanje postopkov za plačilo davka po odbitku, če je najemodajalec tuja pravna oseba.
Izračun zamudnih obresti
Izračun zamudnih obresti z upoštevanjem delnih plačil glavnice.s
Izračun pogodbenih obresti
Izračun pogodbenih obresti z upoštevanjem delnih plačil glavnice.
Izvedba postopka za zaposlitev tujca
Pomoč pri zaposlovanju tujcev in pridobivanju delovnih dovoljenj za tujce. Nudimo tudi storitve za podaljšanje dovoljenja za zaposlitev ali delo.
Prijave delavcev v obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji
Prijave, spremembe in odjave obveznih socialnih zavarovanj pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Svetovanje pri obračunih potnih stroškov, bonitet, odpravnin, regresov, jubilejnih nagrad itd…
Svetovalci – specialisti s področja plač, vam podajamo odgovore glede bonitet in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, dohodkov iz kapitala in drugih dohodkov, ki so predmet obdavčitve na ozemlju Republike Slovenije.
Svetovanje glede različnih oblik zaposlovanja delavcev
Svetovalci – specialisti s področja plač, vam podajamo odgovore glede zaposlovanja delavcev za določen/nedoločen čas, polni/skrajšani delovni čas ter pojasnila glede odvisnega/neodvisnega dela, zaposlovanja samostojnih podjetnikov ali nerezidentov.
razvoj rešitve bplanet d.o.o.